Styrelse vald 2019-03-12

  • Ordförande Tobias Persson, 076-9424111
  • Kassör Anders Hjelm, 070-542 60 17
  • Sekreterare Elisabeth Magneryd
  • Ledamot Mullika Bäckström
  • Ledamot Christina Falk-Thomsen


  • Suppleant Per Hedblom
  • Suppleant Kerstin Källström
  • Suppleant Anders Schött
  • Suppleant Janne Svensson

Stadgar för Sörviks Folkets Hus org.nr. 783800 -0169

§1 Föreningens firma är Brunnsviks Byggnadsförening u.p.a –Sörviks Folkets Hus.

§2 Denna förening vars firma är Brunnsviks Byggnadsförening u.p.a har till ändamal att inom Ludvika Kommun genom inköp eller byggande av hem åt sina medlemmar anskaffa och upplåta bostadslägenheter samt lämpliga samlings-, läse- och förfriskningslokaler.

§3 Styrelsen har sitt säte i Sörvik inom Ludvika kommun i Dalarnas län.

§4 Medlemskap i föreningen fås genom köp av andelar i föreningen. Varje andels nominella värde är 50 kr. Medlem har rätt att köpa flera andelar. Betalning sker kontant eller genom inbetalning till föreningens bankgiro.

§5 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen.

§6 Skadar medlem föreningen eller motarbetar han dess intressen eller ändamål och rättar han sig icke efter av styrelsen meddelad varning äger styrelsen utesluta honom ur föreningen. Utesluten medlem, som ej åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutningen avsänts till honom.

§7 Avgången medlem äger utfå inbetalade insatser.

§ 8. Styrelsen består av tre till fem ordinarie ledamöter och en till fem suppleanter.

Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara föreningens kassör.

§9 Revisorerna skall vara en till tre jämte en till två suppleanter.

§10 Ordinarie styrelseledamöter väljs för en period av två år. Styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant väljs för en period om ett år.

Val skall ske så att föreningsstämman ena året intill dess ordinarie föreningsstämman hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiderna beträffande ordinarie styrelsen skall så bestämmas, att hälften av styrelseledamöter inklusive ordförande alternativt kassör avgår vid ordinarie föreningsstämma ena året och året därpå övriga ordinarie styrelseledamöter och alternativt ordförande eller kassör

§12 Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag i föreningens lokaler, och e-post till andelsägarna som angett e-postadress till styrelsen, senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§13 Ordinarie föreningsstamma hålls före utgången av mars månad. Vidordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande,

2) Anmälan av styrelsens val av protokollförare,

3) Val av en till två personer att jämte ordföranden justera protokollet,

4) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning,

5) Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret,

6) Revisorernas berättelse,

7) Fråga om fastställande av balansräkningen,

8) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet av styrelseledamöterna,

9) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen,

10)Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna,

11)Val av styrelseledamöter jämte suppleanter,

12)Val av revisorer jämte suppleanter,

13)Val av Valberedning

14) Övriga frågor

§14 Varje medlem, som utgörs av sammanslutning, äger vid

föreningsstämma en röst for varje påbörjat femtal av sina insatser, dock högst tio röster. Annan medlem har vid föreningsstamma en röst.

§15 Ärende, som av medlem anmälts till ordinarie föreningsstämma,  skall upptas till behandling, om anmälan skett till styrelsen senast den 15 februari.

§16 Uppkommen vinst skall fonderas.

§17 Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet som föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmar på så sätt, att de först återfår erlagda insatsbeloppen.

Kvarstående belopp deponeras hos Folkets Hus och Parkers Riksorganisation för förvaltning till dess ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens.

Vid föreningens sista stämma, innan likvidation, äger stämman rätt att slutligen besluta om hur kvarstående medel, efter återbetalning av andelskapital skall användas och/eller förvaltas.

§18 Tvist mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, avgöres enligt lagen om skiljemän.

Stadgarna har antagits vid förenings årsstämma den 26 mars 2013 och vid extra föreningsstämma 4 april 2013.